รายชื่อหนังสือใหม่ ปี 2022

ชื่อเรื่องEndogenous economic fluctuations : studies in the theory of rational beliefs

รายชื่อหนังสือใหม่ มิถุนายน 2021

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2021

รายชื่อหนังสือใหม่ เมษายน 2021

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2021

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2021

รายชื่อหนังสือใหม่ มกราคม 2021

 • ชื่อเรื่อง : Macroeconomics III.
 • ผู้แต่ง : Siwapong Dheera-aumpon.
 • เลขเรียกหนังสือ : HB181 .S53 2018

 • ชื่อเรื่อง : Managerial economics and business strategy, 8th ed.
 • ผู้แต่ง : Baye, Michael R.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD30.22 .B38 2013

ชื่อเรื่อง : Financial analysis with Microsoft Excel, 5th ed.

ผู้แต่ง : Mayes, Timothy R.

เลขเรียกหนังสือ : HG4012.5 .M29 2010

 • ชื่อเรื่อง : Contemporary business statistics, 4th ed.
 • ผู้แต่ง : Williams, Thomas A.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1017 .W54 2012

 • ชื่อเรื่อง : Contemporary management, 9th ed.
 • ผู้แต่ง : Jones, Gareth R.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD31 .J59 2016

ชื่อเรื่อง : Applied business statistics : making better business decisions, 6th ed.

ผู้แต่ง : Black, Ken.

เลขเรียกหนังสือ : HF1017 .B52 2011

ชื่อเรื่อง : แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 4

ผู้แต่ง : กุณฑลี รื่นรมย์

เลขเรียกหนังสือ : HD69.B7 .ก44 2563

ชื่อเรื่อง : Cost management : a strategic emphasis, 6th ed.

เลขเรียกหนังสือ : HF5686.C8 .B55 2013

ชื่อเรื่อง : The exploration of economics, 5th ed.

ผู้แต่ง : Sexton, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ : HB171.5 .S5447 2011

ชื่อเรื่อง :  25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย : อ่านเพื่อให้รู้ว่าคุณทำมันไปแล้วรึยัง

ผู้แต่ง : เงินติดล้อ

เลขเรียกหนังสือ : BF441 .ง65

รายชื่อหนังสือใหม่ ธันวาคม 2020

 • ชื่อเรื่อง : Business ethics : concepts and cases, 7th ed.
 •  ผู้แต่ง : Velasquez, Manuel G.
 •  เลขเรียกหนังสือ : HF5387 .V44 2014

 • ชื่อเรื่อง : Organizational behavior : improving performance and commitment in the workplace, 5th ed.
 •  ผู้แต่ง : Colquitt, Jason A.
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD58.7 .C64 2017

 • ชื่อเรื่อง : Managing quality : integrating the supply chain, 6th ed.
 •  ผู้แต่ง : Foster, S. Thomas.
 •  เลขเรียกหนังสือ : HF5415.157 .F67 2017

 • ชื่อเรื่อง : Fundamentals of futures and options markets, 8th ed.
 •  ผู้แต่ง : Hull, John C.
 •  เลขเรียกหนังสือ : HG6024.A3 .H84 2014

 • ชื่อเรื่อง : Fundamentals of human resource management : Pearson new international edition, 3rd ed.
 •  ผู้แต่ง : Dessler, Gary, 1942-
 •  เลขเรียกหนังสือ : HF5549 .D47 2014

 • ชื่อเรื่อง : ธุรกิจการค้าปลีก, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง)
 •  ผู้แต่ง : วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 •  เลขเรียกหนังสือ : HF5429 .ว27 2558

 • ชื่อเรื่อง : คณิตเศรษฐศาสตร์
 •  ผู้แต่ง : วรดี จงอัศญากุล
 •  เลขเรียกหนังสือ : HB135 .ว17

 • ชื่อเรื่อง : แรงงานในเกษตรกรรมไทย : การเสนอซื้อ (อุปสงค์แรงงาน) และการสนองขาย (อุปทานแรงงาน)
 •  ผู้แต่ง : อาบ นคะจัด
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD5822.55 .อ25

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องสถานะของภาคการผลิตและภาคบริการของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย
 •  ผู้แต่ง : มานะ ลักษมีอรุโณทัย
 •  เลขเรียกหนังสือ : HB241 .ม25

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการทดสอบปรากฏการณ์ Fisher effect ในประเทศไทยด้วยวิธี Cointegration
 •  ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
 •  เลขเรียกหนังสือ : HB539 .ธ37

 • ชื่อเรื่อง : Research paper determinants of portfolio flows to Asia : a quantile regression analysis
 •  ผู้แต่ง : Sanha Hemvanich
 •  เลขเรียกหนังสือ : QA278.2 .S25 2019

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 •  ผู้แต่ง : นนทร์ วรพาณิชช์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HG9399.T352 .น151

 • ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
 •  ผู้แต่ง : ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HF1430 .ธ15

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
 •  ผู้แต่ง : รสดา เวษฎาพันธุ์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD9747.T352 .ร18

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อเศรษฐกิจในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 •  ผู้แต่ง : พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 
 •  เลขเรียกหนังสือ : HC445.Z7.N69 .พ43

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 : การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
 •  ผู้แต่ง : อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HC445 .อ176

 • ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษากระบวนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย
 •  ผู้แต่ง : กนกอร สีมานนท์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD62.7 .ก15

 • ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
 •  ผู้แต่ง : อรรถพล สืบพงศกร
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD1491.T35 .อ17 2563

 • ชื่อเรื่อง : การวัดประสิทธิภาพของการอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
 •  ผู้แต่ง : พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
 •  เลขเรียกหนังสือ : HG2156.T35 .พ17 2563

 • ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์และผลกระทบจากปัจจัยสภาพแวดล้อม
 • ผู้แต่ง : ณคุณ ธรณีนิติญาณ
 •  เลขเรียกหนังสือ : HG2039.T35 .ณ41 2563

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของตลาดที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางการคลังและนโยบายภาษี”
 •  ผู้แต่ง : ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 •  เลขเรียกหนังสือ : HD890.55 .ด37

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2020

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยพฤติกรรมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของเยาวชน : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้แต่ง : โสมสกาว เพชรานนท์
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.332.Y66 .ส86

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัย เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์ : กรณีศึกษาประเทศไทย
 •  ผู้แต่ง : อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
 • เลขเรียกหนังสือ : HD9149.C43.T35 .อ453

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
 •  ผู้แต่ง : กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1371 .ก15

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่องประชาธิปไตยกับการใช้จ่ายรัฐบาล : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน
 •  ผู้แต่ง : ชิดตะวัน ชนะกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ7893 .ช34

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่องการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ
 •  ผู้แต่ง : ศิวพงศ์ ธีรอำพน
 • เลขเรียกหนังสือ : T57.77 .ศ37

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
 •  ผู้แต่ง : ชลลดา หลวงพิทักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445 .ช173

 • ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ
 • ผู้แต่ง : เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1063.2.T35 .ส517

 • ชื่อเรื่อง : Research paper the effect of banking competition, inflation and transaction costs on electronic transactions service
 • ผู้แต่ง : Thanarak Laosuthi
 • เลขเรียกหนังสือ : HG1616.M54 .T42 2019

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องผลทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว
 • ผู้แต่ง : บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
 • เลขเรียกหนังสือ : G155.T35 .บ1142

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการประมาณค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
 • ผู้แต่ง : สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HG3823 .ส46

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการซื้อขายทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 • ผู้แต่ง : วรดี จงอัศญากุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HG295.T35 .ว17

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทย
 • ผู้แต่ง : อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
 • เลขเรียกหนังสือ : HG3756.T35 .อ171

 • ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อระดับหนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย
 • ผู้แต่ง : วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2105.6 .ว32

 • ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการวิจัยพฤติกรรมและการดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์ของสมาชิกในเขตเมืองและพื้นที่เกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จํากัด
 • ผู้แต่ง : พิมพ์พร โสววัฒนกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5686.A3 .พ36

รายชื่อหนังสือใหม่ ตุลาคม 2020

 • ชื่อเรื่อง : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้แต่ง : กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.4 .ก14 

 

 • ชื่อเรื่อง : อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
 • ผู้แต่ง : กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD58.8 .ค191

 

 • ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมองค์การ 
 • ผู้แต่ง : ทองฟู ศิริวงศ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD58.7 .ท19

 

 • ชื่อเรื่อง : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 3.
 • ผู้แต่ง : อำนาจ ธีระวนิช
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.7 .อ215 

 • ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : Life model, พิมพ์ครั้งที่ 2.
 • ผู้แต่ง : พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD57.7 .พ36 

 • ชื่อเรื่อง : Marketing research, 8th ed.
 • ผู้แต่ง : McDaniel, Carl (Carl D.)
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.2 .M382 

 • ชื่อเรื่อง : Basic marketing research, 7th ed.
 • ผู้แต่ง : Churchill, Gilbert A.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.2 .C49 

 • ชื่อเรื่อง : Consumer behavior : buying, having, and being, 9th ed.
 • ผู้แต่ง : Solomon, Michael R.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.32 .S6

 • ชื่อเรื่อง : Marketing management, 15th ed.
 • ผู้แต่ง : Kotler, Philip.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.13 .K64  

 • ชื่อเรื่อง : The market orientation of cooperative organizations : learning strategies and structures for integrating cooperative firm and members
 • ผู้แต่ง : Kyriakopoulos, Kyriakos.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.13 .K97 

 • ชื่อเรื่อง : A framework for marketing management
 • ผู้แต่ง : Kotler, Philip.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.13 .K65 

 • ชื่อเรื่อง : การตลาด 3.0
 • ผู้แต่ง : คอตเลอร์, ฟิลิป
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415 .ค193

 • ชื่อเรื่อง : คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
 • ผู้แต่ง : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2955.5.T35 .ค416

 • ชื่อเรื่อง : วิธีวิจัยทางสหกรณ์
 • ผู้แต่ง : สุวรรณา ธุวโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2955 .ส47

 • ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
 • ผู้แต่ง : นนทร์ วรพาณิชช์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD5706 .น15 

 • ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2.
 • ผู้แต่ง : สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1359 .ส46 

 • ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรมศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม
 • ผู้แต่ง : บุญคง หันจางสิทธิ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD4904.7 .บ43 

รายชื่อหนังสือใหม่ กันยายน 2020

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น
 • ผู้แต่ง :แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
 • เลขเรียกหนังสือ :HD4901 .ก85

 • ชื่อเรื่อง :ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี … /|c[รวบรวมโดย] สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
 • เลขเรียกหนังสือ :HJ2998.ป17

 • ชื่อเรื่อง :Financial statement analysis, 12th ed.
 • ผู้แต่ง :Gibson, Charles H.
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5681.B2 .G491 

 • ชื่อเรื่อง :Accounting information systems, 6th ed.
 • ผู้แต่ง :Gelinas, Ulric J.
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5679 .G44 

 • ชื่อเรื่อง :การบัญชีขั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง
 • ผู้แต่ง :พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5655.T35 พ36 

 • ชื่อเรื่อง :การบัญชีชั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่
 • ผู้แต่ง :พูลสิน กลิ่นประทุม
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5655.T35 .พ417 

 • ชื่อเรื่อง :การบัญชีภาษีอากร, ปรับปรุงใหม่ 2560
 • ผู้แต่ง :ยุพดี ศิริวรรณ
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5681.T3 .ย46 

รายชื่อหนังสือใหม่ สิงหาคม 2020

 • ชื่อเรื่อง :หลักการบัญชีขั้นต้น
 • ผู้แต่ง :ศศิวิมล มีอำพล
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5655.T35 .ศ182

 • ชื่อเรื่อง :การบัญชีบริหาร
 • ผู้แต่ง :บรีเวอร์, ปีเตอร์ ซี
 • เลขเรียกหนังสือ :HF5657.4 .ก771 

 • ชื่อเรื่อง :Agricultural economics
 • ผู้แต่ง :Drummond, H. Evan
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1433 .D78 2004

 • ชื่อเรื่อง :Productivity growth in agriculture : an international perspective
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1415 .P697 2012

 • ชื่อเรื่อง :ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
 • ผู้แต่ง :สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1434 .ส16 2548

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • ผู้แต่ง :ประยงค์ เนตยารักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1415 .ป171

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
 • ผู้แต่ง :บรรลุ พุฒิกร
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1415 .บ17

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 • เลขเรียกหนังสือ :HD1410.5 .ศ57 2558

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2020

 • ชื่อเรื่อง :Principles of macroeconomics, 6th ed
 • ผู้แต่ง :Mankiw, N. Gregory.
 • เลขเรียกหนังสือ :HB172.5 .M356 2012

 • ชื่อเรื่อง :Microeconomics for today’s world, 7th ed
 • ผู้แต่ง :Tucker, Irvin B.
 • เลขเรียกหนังสือ :HB172 .T75 2011

 • ชื่อเรื่อง :Microeconomics,11th ed
 • ผู้แต่ง :Parkin, Michael, 1939-
 • เลขเรียกหนังสือ :HB172 .P24 2014

 • ชื่อเรื่อง :Microeconomics
 • ผู้แต่ง :Pindyck, Robert S.
 • เลขเรียกหนังสือ :HB172 .P53 2013

 • ชื่อเรื่อง :Macroeconomics
 • ผู้แต่ง :Abel, Andrew B., 1952-
 • เลขเรียกหนังสือ :HB172.5 .A24 2014

 • ชื่อเรื่อง :การเงินและการธนาคาร
 • ผู้แต่ง :ชลลดา หลวงพิทักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ :HG221 .ช171 2554

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
 • ผู้แต่ง :ชลลดา หลวงพิทักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ :HG4026 .ช17 2560

 • ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายจ่ายของรัฐบาล
 • ผู้แต่ง :ชิดตะวัน ชนะกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ7461 .ช34

 • ชื่อเรื่อง :การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ
 • ผู้แต่ง :ทวีป ศิริรัศมี
 • เลขเรียกหนังสือ :HD69.P75 .ท17 2545

 • ชื่อเรื่อง: ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
 • ผู้แต่ง : ชิดตะวัน ชนะกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ192.5 .ช34

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2020

 • ชื่อเรื่อง : Business analytics
 • ผู้แต่ง : Jeffrey Camm…[et al.]
 • เลขเรียกหนังสือ : HD30.23 .C35 2019 

 • ชื่อเรื่อง : Sustainability in the food industry
 • ผู้แต่ง :  Cheryl Baldwin
 • เลขเรียกหนังสือ : HD9000.5 S82 2009

 • ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 4
 • เลขเรียกหนังสือ : HG4515.3 .ก27 2559

 

 • ชื่อเรื่อง : การลงทุนในตราสารอนุพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ 4
 • เลขเรียกหนังสือ : HG6024.A3 .ก271 2559

 • ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 5
 • เลขเรียกหนังสือ : HB181.T35 .ส57 2559

 • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ก279

 • ชื่อเรื่อง : Valuation รู้ไว้ห่างไกลดอย
 • ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
 • เลขเรียกหนังสือ : HG4661 .ท713

 • ชื่อเรื่อง : การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1379 .ก274

 • ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1411 .ศ735ก

 • ชื่อเรื่อง : การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ผู้แต่ง : ทอมสัน, อาเธอร์ เอ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD30.28 .ท19 2556 

 • ชื่อเรื่อง : Soul รากเหง้าอารยธรรมโลก
 • ผู้แต่ง : ร. ว. วงศ์ลอคำ 12 จุไท
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.B55 .ร19

 • ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2563
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.Z9.I5 .ผ17 1/2563

 • ชื่อเรื่อง : สุขภาพคนไทย
 • เลขเรียกหนังสือ : RA776 .ส412 2563

รายชื่อหนังสือใหม่ กันยายน 2019 - มกราคม 2020

 • ชื่อเรื่อง : Biodiversity for sustainable development
 • เลขเรียกหนังสือ : HC79.E5 B556 2017

 • ชื่อเรื่อง : Family business succession : your roadmap to continuity
 • ผู้แต่ง : LeCouvie, Kelly.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.25 .L433 2014

 • ชื่อเรื่อง : Dirty little secrets of family business : ensuring success from one generation to the next
 • ผู้แต่ง : Hutcheson, Henry.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.25 .H873 2019

 • ชื่อเรื่อง : Business analytics
 • ผู้แต่ง : Business analytics
 • เลขเรียกหนังสือ : HD30.23 .C35 2019

 • ชื่อเรื่อง : The 5Gs of family business
 • ผู้แต่ง : Vieira, Walter, 1938-
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.25 .V54 2019

 • ชื่อเรื่อง : The soul of family business : a practical guide to family business success and a loving family
 • ผู้แต่ง : Hubler, Tom.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.25 .H82 2018

 • ชื่อเรื่อง : Leading a family business : best practices for long-term stewardship
 • ผู้แต่ง : Craig, Justin B.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.25 .C73 2017

 • ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
 • ผู้แต่ง : วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445 .ว178

รายชื่อหนังสือใหม่ สิงหาคม 2019

 • ชื่อเรื่อง : Essentials of entrepreneurship and small business management
 • ผู้แต่ง : Scarborough, Norman M.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD62.7 .S273 2019

 • ชื่อเรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
 • ผู้แต่ง : ไซม่อน, เจมส์.
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ2950.55.A1 .ซ92

 • ชื่อเรื่อง : ถอดเกร็ดมังกร ตอนที่ 8 เจาะเจอะเศรษฐกิจมังกรจรรุ่งพุ่งสู่ GDP ที่1 โลก
 • ผู้แต่ง : พิษณุ เหรียญมหาสาร
 • เลขเรียกหนังสือ : HF3800.55 .พ38

 • ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 12
 • ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา
 • เลขเรียกหนังสือ : QA276.A2 .ก1172 2553

 • ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
 • ผู้แต่ง : ดมิศา มุกด์มณี
 • เลขเรียกหนังสือ : HG3881 .ด16

 • ชื่อเรื่อง : สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง
 • ผู้แต่ง : พฤทธ์สวรรค์ สุทธิไชยเมธี
 • เลขเรียกหนังสือ : HA29.5.T35 .พ914

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2019

 • ชื่อเรื่อง : SPSS statistics for data analysis and visualization
 • ผู้แต่ง : McCormick, Keith.
 • เลขเรียกหนังสือ : HA32 .M32 2017

 • ชื่อเรื่อง : Marketing research : an applied orientation, 7th ed.
 • ผู้แต่ง : Malhotra, Naresh K.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.2 .M29 2019

 • ชื่อเรื่อง : Entrepreneurship : the art, science, and process for success, 3rd ed.
 • ผู้แต่ง : Bamford, Charles E.
 • เลขเรียกหนังสือ : HB615 .B361 2019

 • ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2.
 • ผู้แต่ง : สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1359 .ส46 2562

 • ชื่อเรื่อง : Intermediate accounting : IFRS edition
 • ผู้แต่ง : Kieso, Donald E.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5636 .K54 2018

 • ชื่อเรื่อง : การบัญชีขั้นกลาง
 • ผู้แต่ง : พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5655.T35 .พ361

 • ชื่อเรื่อง : การบัญชีขั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง
 • ผู้แต่ง : พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5655.T35 พ36 2561

 • ชื่อเรื่อง : ตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs
 • ผู้แต่ง : ดัวร์, จอห์น
 • เลขเรียกหนังสือ : HD30.28 .ด362 2562

 • ชื่อเรื่อง : เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD111 .ท51 2562

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องความตรงต่อเวลาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ผู้แต่ง : อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD75.5 .อ171

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 • ผู้แต่ง : ชลลดา หลวงพิทักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HG5750.55 .ช171

 • ชื่อเรื่อง : งานวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้แต่ง : กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1379 .ก15

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์และศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ผู้แต่ง : ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
 • เลขเรียกหนังสือ : LA1251 .ศ111

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในเชิงพลวัตของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยน : กรณีศึกษาของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
 • ผู้แต่ง : สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HG4521 .ส461

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดความสัมพันธ์ของราคา SET50 index options
 • ผู้แต่ง : วรดี จงอัศญากุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HG4661 .ว172

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
 • ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
 • เลขเรียกหนังสือ : HG4715 .ธ37

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคบริการต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย : วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป
 • ผู้แต่ง : มานะ ลักษมีอรุโณทัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HD57 .ม25

 • ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้แต่ง : ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HB241 .ป36

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยมิติทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านการนันทนาการและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
 • ผู้แต่ง : โสมสกาว เพชรานนท์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2768.T35 .ส85

 • ชื่อเรื่อง : Research paper the role of habit formation on determinacy in a new keynesian model with capital
 • ผู้แต่ง : Rewat Thamma-Apiroam.
 • เลขเรียกหนังสือ : HB172.5 .R48 2017

 • ชื่อเรื่อง : Research paper effect of climate change on Thailand’s agriculture : new results
 • ผู้แต่ง : Witsanu Attavanich.
 • เลขเรียกหนังสือ : S600.64.T35 .W57 2017

 • ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องบทบาทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี
 • ผู้แต่ง : รสดา เวษฎาพันธุ์
 • เลขเรียกหนังสือ : G155.L6 .ร18

รายชื่อหนังสือใหม่ มิถุนายน 2019

 • ชื่อเรื่อง : Principles of supply chain management : a balanced approach
 • ผู้แต่ง : Wisner, Joel D.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD38.5 .W57 2009

 

 

 

 

 

 • ชื่อเรื่อง : Game theory : basic models with alternative applications
 • ผู้แต่ง : Zikos Vasileios.
 • เลขเรียกหนังสือ : QA269 .Z54 2018

 • ชื่อเรื่อง : Asian Economic Symposium 2018
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .A84 2018

 • ชื่อเรื่อง : Indicators of best practices in technology product development
 • ผู้แต่ง : Supachart Iamratanakul.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD38.5 .S46 2017

 • ชื่อเรื่อง : Marketing management
 • ผู้แต่ง : Marshall, Greg W.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415.13 .M39 2019

 • ชื่อเรื่อง : Essentials of marketing : a marketing strategy planning
 • ผู้แต่ง : Perreault, William D., Jr.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415 .P47 2019

 • ชื่อเรื่อง : Principles of marketing
 • ผู้แต่ง : Kotler, Philip.
 • เลขเรียกหนังสือ : HF5415 .K636 2018

 • ชื่อเรื่อง : Modern business management : creating a built-to-change
 • ผู้แต่ง : Dockery, Doug.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD58.8 .D635 2018

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2019

 • ชื่อเรื่อง : Research paper private label positioning
 • ผู้แต่ง : Worawan Toommongkol.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD69.B7 .W67

 • ชื่อเรื่อง : Research paper human capital and the level of economic development
 • ผู้แต่ง : Rewat Thamma-Apiroam.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD75.7 .R48

 

 

 

 

 • ชื่อเรื่อง : Research paper the effect of climate change on global rice production under shared socioeconomic and representative concentration pathways 
 • ผู้แต่ง : Witsanu Attavanich.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD9066 .W57 

 • ชื่อเรื่อง : Research paper : health human capital and economic growth : the case of ASEAN
 • ผู้แต่ง : Rewat Thamma-Apiroam.
 • เลขเรียกหนังสือ : RA410.55.A785 .R48 

 • ชื่อเรื่อง : Research paper : testing asymmetric effects of minimum wages on employment : a quantile regression approach
 • ผู้แต่ง : Sanha Hemvanich.
 • เลขเรียกหนังสือ : QA278.2 .S26 

 • ชื่อเรื่อง : Research paper effect of zoning policy in agricultural sector on Thai social welfare
 • ผู้แต่ง : Witsanu Attavanich.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2080.55.Z8 .W57 

 • ชื่อเรื่อง : Research paper : the role of banking competition and monetary policy for the use of medium of exchange
 • ผู้แต่ง : Thanarak Laosuthi.
 • เลขเรียกหนังสือ : HG1601 .T53

 • ชื่อเรื่อง : Research paper : the effects of banking competition, monetary  policy and fiscal policy on interest rates
 • ผู้แต่ง : Thanarak Laosuthi.
 • เลขเรียกหนังสือ : HB539 .T52 2018