ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

บทความวิชาการของอาจารย์ในคณะที่ตีพิมพ์ในวารสาร PDF พิมพ์ อีเมล

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือ ( คลิกที่ชื่อบทความ เพื่ออ่านAbstract หรืือ Fulltext  ) เรียงตามปีที่ตีพิมพ์ผลงาน

ปี 2011

 อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา
Napasintuwong, O. (2011). The Rise of Rice Biotechnology. Farm Policy Journal Autumn 2011, Volume 8, Number 1, pp. 55-65

ปี2010

อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
Schreinemachers, P., Potchanasin, C., Berger, T., & Roygrong, S. (2010). Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: Litchis in northern Thailand. Agricultural Economics, 41(6), 519-536.

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Pongthanapanich, T. (2010). An Analysis of Environmental Policy Strategies for Coastal Land Conservation in Thailand. Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at the Land-Water Interface. C. T. Hoanh, Szuster, Brian W., Suan-Pheng, Kam,Ismail,Abdelbagi M., Noble, Andrew D. (eds). Wallingford and New York, CABI: 279-292.

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Kekale, T., K. Phusavat, Rassameethes. et al. (2010). "Web-based expert system prototype: Applications for workplace improvement." International Journal of Innovation and Learning 8(1): 78-89.

Anussornnitisarn, P., B. Rassameethes, et al. (2010). "Innovation in the public sector: The roles of external influences." International Journal of Innovation and Learning 7(4): 467-477.

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2010). "ICT risk for government financial management information system." Electronic Government 7(2): 101-119.

 ผศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ

Janekarnkij, P. 2010. “Assessing the Value of Krabi River Estuary Ramsar Site: Conservation and Development.” ARE Working Paper No.2553/4. Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.

อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา

Napasintuwong, O. 2010. "The Role of Agricultural Biotechnology Policies in Thailand’s Economy." Asian Biotechnology and Development Review 12(1): 19.

Orachos Napasintuwong Artachinda and Pongthep Akratanakkul .2010. Priority Setting for Agricultural Biotechnology Research in Thailand. ARE Working Paper No.2553/3. Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.

ปี 2009

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Bonded-Reantaso M.G., B., P., Demaine,H. and Pongthanapanich, T (2009). Development of an Indicator System for Measuring the Contribution of Small-scaleAquacuture to Sustainable Rural Development. Measuring the Contribution of Small-Scale Aquaculture : an Assessment. M. G. Bondad-Reantaso, Prein, Mark (eds). Rome, FAO: 161-179.

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn,B. Rassameethes, et al. (2009). "Organisational learning and development: Lessons from productivity analysis." International Journal of Innovation and Learning 6(4): 406-421.

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2009). "Productivity improvement: impacts from quality of work life." International Journal of Management and Enterprise Development 6(4): 465-478.

รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

Tada, M., D. Hu, et al. (2009). "The role of foreign direct investment and food processing industry toward high value agriculture in Asia - cross country statistical analysis and farm level evidence." Japan Agricultural Research Quarterly 43(4): 317-322.

อ.ดร. วัลลภัคร์ พลทรัพย์

Ando, A. W. and W. Polasub (2009). "The political economy of state-level adoption of natural resource damage programs." Journal of Regulatory Economics 35(3): 312-330.

รศ. สมพร อิศวิลานนท์

Aksornphan, P. and S. Isvilanonda (2009). "Profit efficiency assessment of pig production of standardized and general farms." Kasetsart Journal - Social Sciences 30(2): 193-202.

Somporn Isvilanonda and Isriya Bunyasiri (2009). Agricultural cooperatives in Thailand : innovations and oportunities in the 21st century. FFCT Extensin Bulletins 625 :1-22

ผศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกูล

Schreinemachers, P., T. Berger, et al. (2009). "The diffusion of greenhouse agriculture in Northern Thailand: Combining econometrics and agent-based modeling." Canadian Journal of Agricultural Economics 57(4): 513-536.

อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา

Napasintuwong, O. and G. Traxler (2009). "Ex-ante impact assessment of GM papaya adoption in Thailand." AgBioForum 12(2).

 

ปี 2008

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2008). "Knowledge management practices: Progress on e-government and preparation for quality management." Electronic Government 5(3): 247-260.

Kurokawa, S., S. Manabe, B. Rassameethes, et al. (2008). "Determinants of EDI adoption and integration by U.S. and Japanese automobile suppliers." Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 18(1): 1-33.

ปี 2007

รศ.ดร.สุวรรณา ธุวโชติ

Suwanna Thuvachot (2007). Agricultural cooperatives in Thailand : innovations and oportunities in the 21st century. FFCT Extensin Bulletins http://www.agnet.org/library/eb/579/

รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

Phuwanich, L. and R. Tokrisna (2007). "Economic policies for efficient water use in Thailand." Kasetsart Journal - Social Sciences 28(3): 367-376.

ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

Jaroensathapornkul, J. and S. Tongpan (2007). "Impacts of government spending on Thailand's agricultural sector." Kasetsart Journal - Social Sciences 28(3): 385-395.

ปี 2006

อ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Chancharoenchai, K. and S. Dibooglu (2006). "Volatility spillovers and contagion during the Asian crisis: Evidence from six southeast Asian stock markets." Emerging Markets Finance and Trade 42(2): 4-17.

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Pongthanapanich, T. and E. Roth (2006). "Voluntary management in thai shrimp farming." Aquaculture Economics and Management 10(3): 265-287.

Pongthanapanich, T. (2006). "If Thai shrimp farming were taxed, how much should it be?" Aquaculture Economics and Management 10(2): 147-162.

อ.ดร. วัลลภัคร์ พลทรัพย์

Ando, A. W. and W. Polasub (2006). "Envelope backs or the gold standard? Choosing the accuracy of damage assessment methods." Land Economics 82(3): 424-444.

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย

Gan, C., M. Clemes, et al. (2006). "A logit analysis of electronic banking in New Zealand." International Journal of Bank Marketing 24(6): 360-383.

ปี 2005

อ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Chancharoenchai, K., S. Dibooǧlu, et al. (2005). "Stock returns and the macroeconomic environment prior to the Asian Crisis in selected Southeast Asian countries." Emerging Markets Finance and Trade 41(4): 38-56.

ปี 2003

อ.ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

Phoolcharoen, W., D. Sukkumnoed, et al. (2003). "Development of health impact assessment in Thailand: Recent experiences and challenges." Bulletin of the World Health Organization 81(6): 465-467.

Sukkumnoed, D. (2003). "Distributed generation and centralized power system in Thailand: Conflicts and solutions." International Journal of Sustainable Energy 23(4): 199-206.

ปี 2001

ผศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกูล

Praneetvatakul, S., P. Janekarnkij, et al. (2001). "Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern Thailand." Environment International 27(2-3): 103-109.

ปี 2000

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Rassameethes, B., S. Kurokawa, et al. (2000). "EDI performance in the automotive supply chain." International Journal of Technology Management 20(3): 287-303.

อ.ดร.สันสกฤษ วิจิตรเลขการ

Smith, J. R., S. L. Tiras, et al. (2000). "The Interaction between Internal Control Assessment and Substantive Testing in Audits for Fraud." Contemporary Accounting Research 17(2): 327-356.

ปี 1999

อ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Meksem, K., T. W. Doubler, et al. (1999). "Clustering among loci underlying soybean resistance to Fusarium solani, SDS and SCN in near-isogenic lines." Theoretical and Applied Genetics 99(7-8): 1131-1142.

ปี 1995

ผศ.ดร.วุฒิ หวังวัชรกูล

Wangwacharakul, V. and R. Bowonwiwat (1995). "Economic evaluation of CO<sub>2</sub> response options in the forestry sector: The case of Thailand." Biomass and Bioenergy 8(5): 293-307.

ปี 1989

ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

Apt, N. A., R. A. Barker, et al. (1989). "Health of the elderly." World Health Organization - Technical Report Series(779): 1-97. 
 

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | บทความวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร(Academic Articles)
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline