ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

หนังสืออ่านประกอบรายวิชาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 10:00 น.

การเงินระหว่างประเทศ

 

HG3881 .ฐ25

 

แกตต์และองค์การการค้าโลก

 

HF1379 .ท1121

 

ทิศทางการส่งออกและลงทุน

 

HG5750.55 .ท38

 

การค้าและการลงทุน : การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก.

 

HF1359 .บ113

 

Trade Policy Review of Thailand : The WTO Secretariat Reports, Volume Two : 2003-2007.

 

HF1594.55 .T73

 

เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

 

HG4521 .ร114

 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

HF1411 .ว17

 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

 

HF1411 .ว1151

 

สหภาพยุโรป

 

JN30 .ส19

 

สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก

 

HC240 .ส19

 

50 ปี ระบบการค้าพหุภาคีจาก GATT สู่ WTO

 

ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

 

HD2755.5 .ส471 2540

 

มาตรฐานแรงงานภายใต้ GATT/WTO และภายใต้ข้อตกลงการค้าภูมิภาคและข้อตกลงการค้าทวิภาคี : สำรวจพรมแดนแห่งความรู้

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 24 (4) : 1-29

 

ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

 

HF1359 .ส517

 

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

 

HF1379 .อ44

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 13:41 น.
 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบรายวิชา
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline