รายการหนังสือ / ตำรา ที่เขียนโดย อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาบัญชี

การบัญชีขั้นสูง 1
ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย

ทฤษฎีการบัญชี, พิมพ์ครั้งที่ 9
อ. เมธากุล เกียรติกระจาย

การบัญชีภาษีอากร
รศ. ยุพดี ศิริวรรณ

ภาควิชาการเงิน

ภาควิชาการตลาด

การจัดการการตลาดบริการ
รศ. ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

ภาควิชาการจัดการ

สถิติธุรกิจ
ผศ. กิริยา กุลชนะรัตน์

ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : Life model
รศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

ภาควิชาการจัดการการผลิต

การตัดสินใจในการจัดการการผลิต
รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ