ชนิดสิ่งพิมพ์

ผู้ยืม

จำนวนเล่ม

กำหนดเวลายืมสิ่งพิมพ์

ค่าปรับ
ต่อ 1 รายการ

หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์
10
15
20

2 สัปดาห์

30 วัน

วันละ 5 บาท
วิทยานิพนธ์,การศึกษาค้นคว้าอิสระ(ตัวเล่มและซีดี)
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
นิสิตปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
3 รายการ
2 สัปดาห์
วันละ 5 บาท
วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
นิสิต (ตรี, บัณฑิต) อาจารย์
ให้อ่านภายในห้องสมุด
หรือยืมถ่ายเอกสาร 5 รายการ
ส่งคืนภายในวันที่ยืม
วันละ30บาท
หนังสือสำรอง
นิสิต (ตรี, บัณฑิต)
1 เล่ม
1 คืน
(ยืมได้หลัง 15.00 น.
ส่งคืนก่อน 9.00น.วันรุ่งขึ้น)
ชั่วโมงละ 5บาท
หรือไม่เกินวันละ 30บาท