รายการหนังสือ / ตำรา ที่เขียนโดย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

เศรษฐศาสตร์พลังงาน
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

เศรษฐศาสตร์เมือง
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

ทฤษฎีความมั่งคั่ง 
รศ. วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์

เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง
รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ภาควิชาสหกรณ์

การสหกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2
อ. ประมูน วิทยานนท์

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รศ. สุวรรณา ธุวโชติ

วิธีวิจัยทางสหกรณ์
รศ. สุวรรณา ธุวโชติ