ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบรายวิชา

101442 การพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศในเอเชีย

 • เอเชียรายปี 2002/2545 DS33.3 .จ491
 • การพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศในเอเชีย HC412 .ว17
 • การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต HF3800.55.Z7.C16 .ว112
 • เปิดเส้นทางการค้า-ลงทุน หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ HF1379 .ส47
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสทางการค้าและการลงทุน จุลสาร 001068
 • อาเซียน : สิ่งท้าทายใหม่และการปรับตัว. JX1569 .อ221
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน วารสารนักบริหาร ปีที่ 24 (1) : 51-53

130451 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • วันเพ็ญ กฤตผล / การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ HF5655.T35 .ว115 2548
 • Romney, Marshall and Paul Steinbart. Accounting Information System HF5679 .A34 2009

120221 เทคนิคการจัดการปฏิบัติการสำหรับธุรกิจเกษตร

 • การจัดการดำเนินงาน HF5415.15.ศ17 2551
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ HF5693.T35.ว35
 • การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ : ฉบับปรับปรุงใหม่ HF5415.15.ก271
 • Farm business management : successful decisions in a changing environment S561.C254
 • Production and operations management : a life cycle approach TS155 .C424 1985
 • Operations management TS155.H3725 2008

134421 การจัดการการตลาด

 • การบริหารการตลาด สำหรับธุรกิจขนาดย่อม. ผลงาน .ศ37 ล.4
 • Marketing management HF5415.13 .K64 2009
 • Competitive Marketing Strategy /John Czepiel 978-0536588296 (1995)

132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • CSR : พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่ หนทางสู่ความมั่งคั่งอย่างมีคุณธรรม/ โดย กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ,2550. HD60 .ซ39
 • เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม
 • คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
 • หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD HD2741 .ห171
 • โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท HD62.4 .อ87
 • ลงทุนดี มีสุข ได้มูลค่า.
 • Corporate social responsibility : balancing tomorrow’s sustainability and today’s profitability HD60 .H393 2006
 • Corporate social responsibility : doing the most good for your company and your cause HD60 .K67 2005