รูปแบบการเขียนอ้างอิง (Citation styles)

  1. การอ้างอิงตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ตามแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
    2. การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
    3. ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง Download
  2. การเขียนอ้างอิงตามแบบ American Psychological Association (APA) Style Link
  3. การเขียนอ้างอิงตามแบบ Harvard System of Referencing Guide Link
  4. การเขียนอ้างอิงตามแบบ The Chicago Manual of Style ( CMS / CMOS) Style Link

แบบกรอกข้อมูล การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร